Search form

Yiwáni 16:18

18Zɨ́ye kpá úku ándá ledre kɨ́dí, “Sara aka nda ngítí sị́lị́ bɨ uku ledre a kɨ́dí idíaká go lá cúkuꞌdée ní, née sị́lị́ ꞌbɨ ꞌdi bɨ ngárá owoꞌdiꞌbizé ledre gɨ roa wá ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index