Search form

Yiwáni 16:19

19Yésụ owo sómụ́ ledre ꞌbɨ ꞌyịmɨkása ené ga gére née go kɨ́dí ilinɨ́ ndúꞌyú née. Zɨ́a ị́nyịné úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Ílisé ndúꞌyú máa ba gɨ ro ledre bɨ máúku máyá ngítí sị́lị́ idíaká go cúkuꞌdée zɨ́ma ndéréóyó romá gɨ dongaráse, málúꞌbú íri wá, mááyí ndáꞌbaógụ ꞌdiya zɨ́ze ndíkílúgu rozé kése ní?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index