Search form

Yiwáni 16:2

2Yụ́da ga gére née ngíti géyị nɨyí karanée lágaóyó sée gɨ sɨmɨ ꞌDị́cị́ Kótrụro ꞌbɨ Lomo sága. Zɨ́ ngíti géyị úfu lafúse e, zɨ́ye ndị́sịyé mbófo royé gɨ zɨ́ ledre bɨ mengịnɨ́ née kɨ́dí yée nɨyí go méngị yéme ledre ꞌbɨ Lomo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index