Search form

Yiwáni 16:20

20Nɨ maꞌdíi zɨ́se sómụ́ ledre kenée. ꞌYị ga bɨ ꞌbúma ndaá doyé wá ní, nɨyí ídí kɨ́ rokinyi kɨ́ lúrú ledre bɨ nɨ méngị máa ní. Ásé ídí gboó sɨmɨ iní komosé. Nda gɨ ꞌdáꞌba zɨ́ sɨmɨkozo esé óyólóꞌbó roné káa do rokinyi zɨ́se.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index