Search form

Yiwáni 16:22

22Nɨ zɨ́se cakaba kpá kenée bi sinyí rosé go mɨsínyí. Karanée ásé ídí kɨ́ mongụ́ rokinyi sɨmɨ bɨ azé ndíkílúgu rozé kése ní. Nda gɨ ore ngíti ꞌyị bɨ zɨ́a ógụné óto lerị́ rosé ní ndaá lolụ wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index