Search form

Yiwáni 16:25

25“Abú mándị́sị kóo ꞌdódo ambá ledre e zɨ́se sɨmɨ muruwayi yá, tónóne gɨ do kacɨ́ sịndị́ kadra cúkuꞌdée ndéréne ꞌdáꞌdá, ledre ga bɨ gɨ do bi Babá ní, mááyí nda úku yée zɨ́se fúó fúó fúó, ndaá lolụ sɨmɨ muruwayi wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index