Search form

Yiwáni 16:26

26Togụ́ sịndị́ kadra ꞌbɨ ledre máa ga gére née ogụnɨ́ go yá, gɨ zɨ́a bɨ ṇgúṇgusé ledremá go ní, éyị́ ga bɨ ílisé yée gɨ zɨ́ Babá ní, ásé nda úku ledreyé geré se zɨ́a, ndaá lolụ fú lá bɨ zɨ́ma ndị́sịmá úkuíꞌbí ledre esé e máa zɨ́a ní wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index