Search form

Yiwáni 16:30

30Owoyemezé go bɨlámáne kɨ́dí éyị́ bɨ kị́éꞌdo káa ya ówo wá ní ndaá. Maꞌdíi, ṇguṇguzé go kɨ́dí Lomo kasaogụ yị́ị ne.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index