Search form

Yiwáni 16:33

33Káa zɨ́ bɨ azé kése go éyị́ kị́éꞌdo ní, máíli zɨ́ mɨmbéꞌdesé ị́drị́ne. Née sị́ ledre bɨ máúku ledre ga gére née zɨ́se gɨ zɨ́a ní. Márómo komo do sogo káṇgá go. Abú ꞌyị ga bɨ sogónɨ́ máa mɨsógó ní nɨyí méngị láráse gɨ zɨ́a bɨ ṇgúṇgusé ledremá ní yá, bi ndaá sínyí rosé wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index