Search form

Yiwáni 16:4

4Sɨmɨ bɨ ledre ga gére née nɨyí go méngị sée kenée ní, ídísé sómụ́ndíki a kɨ́dí, ba goó ledre ga bɨ máénzị komosé gɨ royé ní. Máúku kóo ledre née zɨ́se ꞌdáꞌdá gɨ zɨ́a azé aka kóo kése do bi kị́éꞌdo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index