Search form

Yiwáni 16:7

7Utúasá mɨútúásá zɨ́ma ndéréma gɨ ro zɨ́ bɨlámá ledre ógụné zɨ́se. Togụ́ mándéré go yá, mááyí kása ꞌDówụ́ Lomo zɨ́a ógụné ndị́sị sáká sée.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index