Search form

Yiwáni 16:9

9Lúyú ledre ꞌbɨ ꞌyịmaꞌdí e bɨ ꞌDówụ́ Lomo nɨ ꞌdódo a zɨ́ye ní nɨ wo bɨ asinɨ́ kɨ́ ṇgúṇgu ledremá ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index