Search form

Yiwáni 17

Yésụ ini ini zɨ́ ꞌBụné

1Sɨmɨ bɨ Yésụ ukuonzó ledre go zɨ́ ꞌyị ené ga gére ní, zɨ́a sị́kpị doné lúrú bi ꞌdága komo ere. Zɨ́a íni ini zɨ́ ꞌBụné kɨ́dí,

“Babá, ídí mu ꞌdódo a zɨ́ ꞌyị e kɨ́dí íꞌbí rokoꞌbụ go zɨ́ma Owụ́ ꞌbɨ eyị́. Kpá gɨ romá, Máa Owụ́ ꞌbɨ eyị́ maꞌdáa zɨ́ma íꞌbí mbófo éyị́ zɨ́yị. 2Íꞌbí rokoꞌbụ née mu zɨ́ma, gɨ ro zɨ́ma ídíma Ngére do ꞌyị e za mbá, gɨ do bɨ zɨ́ma íꞌbí trịdrị bɨ za fí ní zɨ́ ꞌyị ga bɨ íꞌbí yée go zɨ́ma ní. 3ꞌYị ga bɨ mááyí íꞌbí trịdrị bɨ za fí zɨ́ye ní, dụụ́ ꞌyị ga bɨ owonɨ́ yị́ị bú kɨ́dí áyí mbigí Lomo, zɨ́ye kpá ówo a kɨ́dí máa Kɨ́résịto Yésụ, kásaógụ máa yị́ị. 4Sɨmɨ bɨ máméngịónzó moko bɨ kásaógụ máa gɨ roa do sogo káṇgá ní, zɨ́ ꞌyịmaꞌdí e mbá ówo a kɨ́dí maꞌdíi, máóto ịrịyị́ go tara ꞌyịmaꞌdí e zɨ́ye ndị́sịyé mbófo yị́ị. 5Babá ídí mu íꞌbí rokoꞌbụ zɨ́ma, zɨ́yị ꞌdíꞌbióto máa zɨ́ze ídíze kéyị do bi kị́éꞌdo káa zɨ́ bɨ kóo azé kéyị do bi kị́éꞌdo sɨmɨ rokoꞌbụ ꞌdáꞌdá do sogo káṇgá ba ndaá aka wá ní.”

Yésụ ini ini zɨ́ ꞌBụné gɨ ro ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e

6“Mbófo éyị́ zɨ́yị gɨ ro ꞌyị ga bɨ íꞌbí yée zɨ́ma ba. Nɨyí kóo ꞌyị ga bɨ ꞌbɨ do sogo káṇgá, zɨ́yị íꞌbí yée go zɨ́ma, gɨ ro zɨ́ma ídíma Ngére eyé. Máꞌdódoyéme yị́ị go zɨ́ye, nɨyí go ndị́sị méngị ledre eyị́ káa zɨ́ bɨ íli ní. 7Owoyemenɨ́ kpá go bɨlámáne kɨ́dí, ledre ga bɨ za mbá mándị́sị méngị yée ní íꞌbí yée yị́ị zɨ́ma, gɨ do bɨ zɨ́ma ndị́sịmá méngị yée kenée. 8Ledre ga bɨ íꞌbí yée zɨ́ma née, máꞌdódo yée go mbá zɨ́ ꞌyị ga bɨ íꞌbí yée zɨ́ma ba. Ṇguṇgunɨ́ ledre ga gére née go mbá kɨ́dí née mbigí ledre e gɨ zɨ́a owonɨ́ go kɨ́dí kásaógụ máa yị́ị.

9“Máíni ini zɨ́yị gɨ royé, ndaá gɨ ro ꞌyị ga bɨ ꞌbɨ do sogo káṇgá ba wá gɨ zɨ́a íꞌbí yée go zɨ́ma. Abú íꞌbí yée go zɨ́ma yá, ídí sáká yée gɨ zɨ́a nɨyí yị́ eyé kú ꞌyị eyé e. 10Abú íꞌbí yée go zɨ́ma kenée yá, nɨyí kpá fú ꞌyị ezé e kéyị. Káa zɨ́ bɨ íꞌbí yée zɨ́ye ídíye sị́ sị́lị́ma ní, owonɨ́ go kɨ́dí rokoꞌbụ nɨ bo zɨ́ma. 11Babá káa zɨ́ bɨ sịndị́ kadra ogụ go gɨ ro zɨ́ma ndáꞌbalúgu romá zɨ́yị íri ní, máútúásá lolụ fú lá ndị́sị dongará ꞌyị ezé ga ba do sogo káṇgá ona wá. Ídí ꞌbáꞌbá yée gɨ zɨ́ bɨsinyí ledre e, idínɨ́ ndị́sị kɨ́ mɨmbéꞌdeyé mbá kị́éꞌdo káa zɨ́ bɨ ndịsịzé ndị́sị kéyị kɨ́ mɨmbéꞌdezé kị́éꞌdo ní. 12Sɨmɨ ndị́sị ezé bɨ kéye ní, mándị́sị lúrú bi kacɨ́ye kpịnị kpịnị kpịnị kɨ́ rokoꞌbụ bɨ íꞌbí zɨ́ma ní káa bɨ ngúruyé nɨ ị́ndrị gɨ ngará lafúne e ke. Tɨ́ maꞌdíi, ngúruyé bɨ ịndrị ní ndaá. Odụ ꞌyị bɨ ịndrị gɨ dongaráye ní dụụ́ wo bɨ kóo mɨéké kúrúyị úku ledre gɨ roa yaá nɨ lúyú ne gɨ dongará lafúne e ní. Ledre bɨ mɨéké kúrúyị uku ní mengị roné go tɨ́ maꞌdíi.

13“Sịndị́ kadra ogụ go zɨ́ma ndáꞌbalúgu romá zɨ́yị íri. Ledre ga bɨ gɨ do bizé kéyị ní, máúku go mbá zɨ́ye gɨ do bɨ zɨ́ye ídíye kɨ́ rokinyi kɨ́ngaya káa zɨ́ máa ní. 14ꞌYị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre eyị́ wá ní, otonɨ́ mɨmbéꞌdeyé go bɨsinyíne ro ꞌyị ezé ga ba, gɨ zɨ́a bɨ ꞌyị ezé maáge otoomonɨ́ ledre ꞌbɨ sága ba go zɨ́ye nda ṇgúṇgu ledre eyị́ ní nɨyí go kpá káa zɨ́ máa ní. 15Babá, máúku amá née kɨ́dí ídí mu ꞌdíꞌbióyó ꞌyị ezé ga ba gɨ do sogo káṇgá ꞌdáꞌba wá. Ídí ꞌbáꞌbá yée gɨ zɨ́ Satána. 16ꞌYị ezé maáge ꞌdiꞌbioyónɨ́ sómụ́ ledre eyé gɨ ro ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre eyị́ wá ní go. Mɨméngị ledre ezé nɨ nda yị́ ené go kéye kị́éꞌdo gɨ zɨ́a ndazé ezé ꞌyị ga bɨ ꞌbɨ do sogo káṇgá ní wá. 17Káa zɨ́ bɨ goó kenée ní, idínɨ́ mu ídí mbigí ꞌyị ezé e kéyị za fí, gɨ zɨ́a ndịsịnɨ́ úku dụụ́ maꞌdíi ledre e. 18Kpá káa zɨ́ bɨ kásaógụ máa ógụ ꞌdódo ledre eyị́ zɨ́ ꞌyịmaꞌdí e do sogo káṇgá ní. Mákása kpá yée go idínɨ́ mu ndéré kɨ́ ꞌdódo ledre eyị́ zɨ́ ꞌyịmaꞌdí e do sogo káṇgá za mbá. 19Káa zɨ́ bɨ máótoómo romá za mbá zɨ́yị ní, ídí sáká yée gɨ do bɨ zɨ́ye ótoómo royé kpá za mbá zɨ́yị.

20“Máíni amá ini zɨ́yị ba lá dụụ́ gɨ ro ꞌyị ezé máa yée ga ba wá. Máíni ini kpá gɨ ro yée ga bɨ karanée nɨyí ṇgúṇgu ledremá kɨ́dí mááyí ꞌyị yómo ꞌyị e gɨ zɨ́ ꞌdódo ledre ꞌbɨ ꞌyị ezé ga ba ní ní. 21Babá ꞌyị ezé ga ba idínɨ́ ndị́sị mbá kɨ́ mɨmbéꞌdeyé kị́éꞌdo káa zɨ́ bɨ zée kéyị mɨmbéꞌdezé nɨ yị́ ené kị́éꞌdo ní. Kpá gɨ do bɨ zɨ́ mɨmbéꞌdezé ídíne kéye kị́éꞌdo gɨ ro zɨ́ ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre eyị́ wá ní ówo a kɨ́dí, maꞌdíi kásaógụ máa yị́ị. 22Máóto úndruyé go kpá káa zɨ́ bɨ óto úndrumá ní gɨ ro zɨ́ye ídíye kị́éꞌdo káa zɨ́ bɨ azé kéyị kị́éꞌdo ní. 23Maꞌdíi, mɨmbéꞌdezé nɨ go kéye kị́éꞌdo káa zɨ́ bɨ mɨmbéꞌdezé nɨ yị́ ené kéyị kú kị́éꞌdo ní. ꞌYịmaꞌdí e nɨyí ówo a mbá kɨ́dí kásaógụ máa yị́ị. Zɨ́ye kpá ṇgúṇgu a kɨ́dí maꞌdíi ꞌyị ezé ga ba ꞌbúye nɨ bo doyị́ kɨ́ngaya kpá káa zɨ́ ꞌbúma bɨ doyị́ ní.

24“Babá, ꞌyị ga bɨ íꞌbí yée zɨ́ma ba, mándúꞌyú yị́ị gɨ royé, ídí sáká yée gɨ do bɨ zɨ́ze ndị́sịzé kéye do bi kị́éꞌdo ꞌbe ꞌbɨ eyị́ íri. Gɨ do bɨ zɨ́ye ówo a kɨ́dí ꞌbúma nɨ bo doyị́ gɨ zɨ́a íꞌbí rokoꞌbụ ledre e go zɨ́ma ꞌdesị́, ꞌdáꞌdá zɨ́yị kóo kɨ́ ótoógụ do sogo káṇgá ba.

25“Babá, yị́ị bɨ áyí mbigí Lomo kpá ꞌyị méngị bɨlámáne ledre ní, abú ꞌyịmaꞌdí e owonɨ́ kenée wá, máówo bú bɨlámáne. Máꞌdódo yị́ị go zɨ́ ꞌyị ezé ga bɨ íꞌbí yée zɨ́ma ba, owoyemenɨ́ go bɨlámáne kɨ́dí kásaógụ máa yị́ị. 26Abú máꞌdódo yị́ị go zɨ́ye yá, mááyí kpá fú ꞌdódo ándá yị́ị zɨ́ye gɨ do bɨ zɨ́ye ówo a kɨ́dí máóto ꞌbúye go kpá káa zɨ́ bɨ óto ꞌbúma ní gɨ ro zɨ́ze ídíze kéye kị́éꞌdo.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index