Search form

Yiwáni 17:1

Yésụ ini ini zɨ́ ꞌBụné

1Sɨmɨ bɨ Yésụ ukuonzó ledre go zɨ́ ꞌyị ené ga gére ní, zɨ́a sị́kpị doné lúrú bi ꞌdága komo ere. Zɨ́a íni ini zɨ́ ꞌBụné kɨ́dí,

“Babá, ídí mu ꞌdódo a zɨ́ ꞌyị e kɨ́dí íꞌbí rokoꞌbụ go zɨ́ma Owụ́ ꞌbɨ eyị́. Kpá gɨ romá, Máa Owụ́ ꞌbɨ eyị́ maꞌdáa zɨ́ma íꞌbí mbófo éyị́ zɨ́yị.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index