Search form

Yiwáni 17:10

10Abú íꞌbí yée go zɨ́ma kenée yá, nɨyí kpá fú ꞌyị ezé e kéyị. Káa zɨ́ bɨ íꞌbí yée zɨ́ye ídíye sị́ sị́lị́ma ní, owonɨ́ go kɨ́dí rokoꞌbụ nɨ bo zɨ́ma.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index