Search form

Yiwáni 17:11

11Babá káa zɨ́ bɨ sịndị́ kadra ogụ go gɨ ro zɨ́ma ndáꞌbalúgu romá zɨ́yị íri ní, máútúásá lolụ fú lá ndị́sị dongará ꞌyị ezé ga ba do sogo káṇgá ona wá. Ídí ꞌbáꞌbá yée gɨ zɨ́ bɨsinyí ledre e, idínɨ́ ndị́sị kɨ́ mɨmbéꞌdeyé mbá kị́éꞌdo káa zɨ́ bɨ ndịsịzé ndị́sị kéyị kɨ́ mɨmbéꞌdezé kị́éꞌdo ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index