Search form

Yiwáni 17:12

12Sɨmɨ ndị́sị ezé bɨ kéye ní, mándị́sị lúrú bi kacɨ́ye kpịnị kpịnị kpịnị kɨ́ rokoꞌbụ bɨ íꞌbí zɨ́ma ní káa bɨ ngúruyé nɨ ị́ndrị gɨ ngará lafúne e ke. Tɨ́ maꞌdíi, ngúruyé bɨ ịndrị ní ndaá. Odụ ꞌyị bɨ ịndrị gɨ dongaráye ní dụụ́ wo bɨ kóo mɨéké kúrúyị úku ledre gɨ roa yaá nɨ lúyú ne gɨ dongará lafúne e ní. Ledre bɨ mɨéké kúrúyị uku ní mengị roné go tɨ́ maꞌdíi.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index