Search form

Yiwáni 17:14

14ꞌYị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre eyị́ wá ní, otonɨ́ mɨmbéꞌdeyé go bɨsinyíne ro ꞌyị ezé ga ba, gɨ zɨ́a bɨ ꞌyị ezé maáge otoomonɨ́ ledre ꞌbɨ sága ba go zɨ́ye nda ṇgúṇgu ledre eyị́ ní nɨyí go kpá káa zɨ́ máa ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index