Search form

Yiwáni 17:15

15Babá, máúku amá née kɨ́dí ídí mu ꞌdíꞌbióyó ꞌyị ezé ga ba gɨ do sogo káṇgá ꞌdáꞌba wá. Ídí ꞌbáꞌbá yée gɨ zɨ́ Satána.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index