Search form

Yiwáni 17:16

16ꞌYị ezé maáge ꞌdiꞌbioyónɨ́ sómụ́ ledre eyé gɨ ro ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre eyị́ wá ní go. Mɨméngị ledre ezé nɨ nda yị́ ené go kéye kị́éꞌdo gɨ zɨ́a ndazé ezé ꞌyị ga bɨ ꞌbɨ do sogo káṇgá ní wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index