Search form

Yiwáni 17:17

17Káa zɨ́ bɨ goó kenée ní, idínɨ́ mu ídí mbigí ꞌyị ezé e kéyị za fí, gɨ zɨ́a ndịsịnɨ́ úku dụụ́ maꞌdíi ledre e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index