Search form

Yiwáni 17:18

18Kpá káa zɨ́ bɨ kásaógụ máa ógụ ꞌdódo ledre eyị́ zɨ́ ꞌyịmaꞌdí e do sogo káṇgá ní. Mákása kpá yée go idínɨ́ mu ndéré kɨ́ ꞌdódo ledre eyị́ zɨ́ ꞌyịmaꞌdí e do sogo káṇgá za mbá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index