Search form

Yiwáni 17:19

19Káa zɨ́ bɨ máótoómo romá za mbá zɨ́yị ní, ídí sáká yée gɨ do bɨ zɨ́ye ótoómo royé kpá za mbá zɨ́yị.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index