Search form

Yiwáni 17:2

2Íꞌbí rokoꞌbụ née mu zɨ́ma, gɨ ro zɨ́ma ídíma Ngére do ꞌyị e za mbá, gɨ do bɨ zɨ́ma íꞌbí trịdrị bɨ za fí ní zɨ́ ꞌyị ga bɨ íꞌbí yée go zɨ́ma ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index