Search form

Yiwáni 17:20

20“Máíni amá ini zɨ́yị ba lá dụụ́ gɨ ro ꞌyị ezé máa yée ga ba wá. Máíni ini kpá gɨ ro yée ga bɨ karanée nɨyí ṇgúṇgu ledremá kɨ́dí mááyí ꞌyị yómo ꞌyị e gɨ zɨ́ ꞌdódo ledre ꞌbɨ ꞌyị ezé ga ba ní ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index