Search form

Yiwáni 17:21

21Babá ꞌyị ezé ga ba idínɨ́ ndị́sị mbá kɨ́ mɨmbéꞌdeyé kị́éꞌdo káa zɨ́ bɨ zée kéyị mɨmbéꞌdezé nɨ yị́ ené kị́éꞌdo ní. Kpá gɨ do bɨ zɨ́ mɨmbéꞌdezé ídíne kéye kị́éꞌdo gɨ ro zɨ́ ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre eyị́ wá ní ówo a kɨ́dí, maꞌdíi kásaógụ máa yị́ị.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index