Search form

Yiwáni 17:22

22Máóto úndruyé go kpá káa zɨ́ bɨ óto úndrumá ní gɨ ro zɨ́ye ídíye kị́éꞌdo káa zɨ́ bɨ azé kéyị kị́éꞌdo ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index