Search form

Yiwáni 17:23

23Maꞌdíi, mɨmbéꞌdezé nɨ go kéye kị́éꞌdo káa zɨ́ bɨ mɨmbéꞌdezé nɨ yị́ ené kéyị kú kị́éꞌdo ní. ꞌYịmaꞌdí e nɨyí ówo a mbá kɨ́dí kásaógụ máa yị́ị. Zɨ́ye kpá ṇgúṇgu a kɨ́dí maꞌdíi ꞌyị ezé ga ba ꞌbúye nɨ bo doyị́ kɨ́ngaya kpá káa zɨ́ ꞌbúma bɨ doyị́ ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index