Search form

Yiwáni 17:25

25“Babá, yị́ị bɨ áyí mbigí Lomo kpá ꞌyị méngị bɨlámáne ledre ní, abú ꞌyịmaꞌdí e owonɨ́ kenée wá, máówo bú bɨlámáne. Máꞌdódo yị́ị go zɨ́ ꞌyị ezé ga bɨ íꞌbí yée zɨ́ma ba, owoyemenɨ́ go bɨlámáne kɨ́dí kásaógụ máa yị́ị.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index