Search form

Yiwáni 17:26

26Abú máꞌdódo yị́ị go zɨ́ye yá, mááyí kpá fú ꞌdódo ándá yị́ị zɨ́ye gɨ do bɨ zɨ́ye ówo a kɨ́dí máóto ꞌbúye go kpá káa zɨ́ bɨ óto ꞌbúma ní gɨ ro zɨ́ze ídíze kéye kị́éꞌdo.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index