Search form

Yiwáni 17:3

3ꞌYị ga bɨ mááyí íꞌbí trịdrị bɨ za fí zɨ́ye ní, dụụ́ ꞌyị ga bɨ owonɨ́ yị́ị bú kɨ́dí áyí mbigí Lomo, zɨ́ye kpá ówo a kɨ́dí máa Kɨ́résịto Yésụ, kásaógụ máa yị́ị.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index