Search form

Yiwáni 17:4

4Sɨmɨ bɨ máméngịónzó moko bɨ kásaógụ máa gɨ roa do sogo káṇgá ní, zɨ́ ꞌyịmaꞌdí e mbá ówo a kɨ́dí maꞌdíi, máóto ịrịyị́ go tara ꞌyịmaꞌdí e zɨ́ye ndị́sịyé mbófo yị́ị.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index