Search form

Yiwáni 17:5

5Babá ídí mu íꞌbí rokoꞌbụ zɨ́ma, zɨ́yị ꞌdíꞌbióto máa zɨ́ze ídíze kéyị do bi kị́éꞌdo káa zɨ́ bɨ kóo azé kéyị do bi kị́éꞌdo sɨmɨ rokoꞌbụ ꞌdáꞌdá do sogo káṇgá ba ndaá aka wá ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index