Search form

Yiwáni 17:6

Yésụ ini ini zɨ́ ꞌBụné gɨ ro ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e

6“Mbófo éyị́ zɨ́yị gɨ ro ꞌyị ga bɨ íꞌbí yée zɨ́ma ba. Nɨyí kóo ꞌyị ga bɨ ꞌbɨ do sogo káṇgá, zɨ́yị íꞌbí yée go zɨ́ma, gɨ ro zɨ́ma ídíma Ngére eyé. Máꞌdódoyéme yị́ị go zɨ́ye, nɨyí go ndị́sị méngị ledre eyị́ káa zɨ́ bɨ íli ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index