Search form

Yiwáni 17:7

7Owoyemenɨ́ kpá go bɨlámáne kɨ́dí, ledre ga bɨ za mbá mándị́sị méngị yée ní íꞌbí yée yị́ị zɨ́ma, gɨ do bɨ zɨ́ma ndị́sịmá méngị yée kenée.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index