Search form

Yiwáni 17:8

8Ledre ga bɨ íꞌbí yée zɨ́ma née, máꞌdódo yée go mbá zɨ́ ꞌyị ga bɨ íꞌbí yée zɨ́ma ba. Ṇguṇgunɨ́ ledre ga gére née go mbá kɨ́dí née mbigí ledre e gɨ zɨ́a owonɨ́ go kɨ́dí kásaógụ máa yị́ị.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index