Search form

Yiwáni 17:9

9“Máíni ini zɨ́yị gɨ royé, ndaá gɨ ro ꞌyị ga bɨ ꞌbɨ do sogo káṇgá ba wá gɨ zɨ́a íꞌbí yée go zɨ́ma. Abú íꞌbí yée go zɨ́ma yá, ídí sáká yée gɨ zɨ́a nɨyí yị́ eyé kú ꞌyị eyé e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index