Search form

Yiwáni 18:1

Yụ́da e ꞌdiꞌbinɨ́ Yésụ

(Matáyo 26:47-56, Márɨko 14:43-50, Lúka 22:47-53)

1Gɨ do kacɨ́ ini bɨ Yésụ ini wo zɨ́ ꞌBụné ní, zɨ́a ị́nyịné kɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e gɨ ore, zɨ́ye ndéréye sága ꞌbɨlulu bɨ kɨ́ ịrịné Kidróne ní, zɨ́ye ólụ́ndị́sịyé sɨmɨ ngíti mongụ́ yáká íri, kɨ́ꞌdí bɨ ꞌdịyị́nɨ́ kágá ga bɨ ndịsịnɨ́ ndólo yée olíva ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index