Search form

Yiwáni 18:10

10Simúna Pétero ngúru ꞌyịmɨkása ꞌbɨ Yésụ nɨ kpá nyé kɨ́ ꞌbɨ ené maku. Sɨmɨ bɨ lurú kɨ́dí ꞌyị ga gére née ayínɨ́ go gɨ ro ꞌdíꞌbi Yésụ ní, zɨ́a lálaógụ ꞌbɨ ené maku gɨ sɨmɨ siṛíkpa ku, lágáꞌdécị mbílí Málakasa ngúru ꞌyị ꞌbɨ moko ꞌbɨ mongụ́ ꞌyị ꞌdáná éyị́ kɨ́e tụ mɨlágá, sáma nɨ go trịị.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index