Search form

Yiwáni 18:12

Yésụ kóꞌdụ́ Ána

(Matáyo 26:57-58, Márɨko 14:53-54, Lúka 22:54)

12Zɨ́ asikíri ga gére née kɨ́ mongụ́ ꞌyị eyé, nda kɨ́ mɨngburoko ꞌyị ꞌbɨ Yụ́da e ꞌdíꞌbi Yésụ do ódó sị́lị́ a ndá mɨódó.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index