Search form

Yiwáni 18:13

13Zɨ́ye ꞌdíꞌbi wo gɨ ore fị ndéré kɨ́e kóꞌdụ́ ngúru mongụ́ ꞌyị kɨ́ ịrịné Ána, oꞌdo bɨ Kayáfa ofụ́ nyị́ a ní. Sɨmɨ sịndị́ kadra máa bɨ kóo née ní, Kayáfa maꞌdáa nɨ kóo ne mongụ́ ꞌyị ꞌdáná éyị́.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index