Search form

Yiwáni 18:14

14Née ꞌyị bɨ kóo uku ledre zɨ́ Yụ́da e kɨ́dí, utúasá mɨútúásá zɨ́ bɨkéṛị́ ꞌyị úyuné gɨ ro zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e ídíye trịdrịyé ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index