Search form

Yiwáni 18:15

Pétero asi gɨ ro Yésụ

(Matáyo 26:69-70, Márɨko 14:66-68, Lúka 22:55-57)

15Sɨmɨ bɨ ꞌdiꞌbinɨ́ Yésụ nɨyí go ndéré kɨ́e ní, zɨ́ Simúna Pétero kɨ́ ngíti ezené bɨ kpá ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ní útúye do kacɨ́ a. Eze Pétero máa née mongụ́ ꞌyị ꞌdáná éyị́ owo wo bú. Née sị́ ledre bɨ otoomonɨ́ mɨsiꞌdi zɨ́a ólụ́lódụ́ kacɨ́ Yésụ gị do ligá ꞌbe ꞌbɨ Kayáfa mongụ́ ꞌyị ꞌdáná éyị́ íri ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index