Search form

Yiwáni 18:17

17Sɨmɨ bɨ Pétero olụ́ ní, zɨ́ kára née ndúꞌyú wo kɨ́dí “Tosoyị́ nda káa zɨ́ ngúru ꞌyị gɨ dongará ꞌyị lódụ́ kacɨ́ oꞌdo bɨ ꞌdiꞌbinɨ́ wo ba ní ní?”

Pétero ya “Ɨ́ꞌɨ, née ndaá máa wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index