Search form

Yiwáni 18:19

Mongụ́ ꞌyị ꞌdáná éyị́ nduꞌyú Yésụ

(Matáyo 26:59-66, Márɨko 14:55-64, Lúka 22:66-71)

19Née ní, mongụ́ ꞌyị ꞌdáná éyị́ bɨ ogụnɨ́ kɨ́ Yésụ kóꞌdụ́ a bɨ kɨ́ ịrịné Ána ní, nɨ go ndị́sị ndúꞌyú Yésụ gɨ ro ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga kɨ́ ledre ga bɨ ndịsị ꞌdódo yée zɨ́ ꞌyị e ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index