Search form

Yiwáni 18:2

2Yụ́da, ngúru ꞌyịmɨkása ꞌbɨ Yésụ bɨ íꞌbí ngbángá Yésụ gɨ ro do úfu wo ní owo bi máa née bú gɨ zɨ́a Yésụ ndịsị lengbe ndéré ndị́sị íri kɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index