Search form

Yiwáni 18:20

20Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ mongụ́ ꞌyị née kɨ́dí, “Ledre ga bɨ mándị́sị ꞌdódo yée ní za mbá, ndanɨ́ eyé sɨmɨ ugu royé wá. Mándị́sị ꞌdódo ledre zɨ́ ꞌyị e sɨmɨ ꞌDị́cị́ Kótrụro e kpá kɨ́ ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo nda kpá do bi ga bɨ tụ́ꞌdụ́ Yụ́da e ndịsịnɨ́ yóko royé doyé ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index