Search form

Yiwáni 18:21

21Ndá ndúꞌyú máa wá, bɨlámá a ídí geré ndúꞌyú ꞌyị ga bɨ mándị́sị ꞌdódo ledre máa née zɨ́ye ní, owoyemenɨ́ go bɨlámáne gɨ zɨ́a uwúnɨ́ go cụ́ kɨ́ mbílíye.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index