Search form

Yiwáni 18:22

22Sɨmɨ bɨ Yésụ uku ledre née kenée ní, geré zɨ́ ngíti bolị́sị bɨ toro gbóo cigí Yésụ ní ị́nyịné óngbo komo Yésụ gbiya mɨóngbo. Zɨ́a úku ledre zɨ́ Yésụ kɨ́dí, “Née ndaá ledre bɨ áyí úku a zɨ́ mongụ́ ꞌyị ꞌdáná éyị́ ní wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index