Search form

Yiwáni 18:23

23Zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́ oꞌdo née kɨ́dí, “Bɨsinyí ledre bɨ máúku zɨ́ mongụ́ ꞌyị ní wo be ꞌdi, bɨ zɨ́yị ócó máa gɨ zɨ́a geré mɨócó ní, úku ꞌdódo aka zɨ́ma. Togụ́ máúku tɨ́ bɨlámá ledre ní, sara ócó nda máa gɨ ro ꞌdi?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index